Graverkontoret

Graver Gitte Andersen og gravermedhjælper David Klerke
Træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  kl. 10.00 - 11.00
tlf. 46 56 42 39 mobil 23 69 28 26
graver@floengkirke.dk

Fløng Kirkegård før og nu

Af tidl. kirkeværge Orla Roed Jensen

Man må formode, at der har været begravelser omkring Fløng Kirke, lige fra den første del af kir­ken blev opført omkring år 1150. Det er altså adskillige generationer, der gennem årene er stedt til hvile på Fløng Kirkegård.  Store familiegravsteder med 3 eller 4 gravpladser hørte tidligere til gårdene rundt omkring i sognet, og de var placeret i hver sin del af kirkegården, Soderup for sig nord for kirken, Marbjerg for sig og Fløng for sig mod syd og vest.

Et af disse familiegravsteder ligger i dag op ad kirkens sydside. Det tilhørte familien på Møllegår­den i Fløng. På gravstedet, som i dag er fredet, står en såkaldt vendesten. Stenen har været brugt gennem generationer, og navnene på de afdøde er indgraveret på begge sider af stenen.

Gravsteder i dag

Fløng Kirkegård har nu omkring 500 gravsteder, som er næsten ligeligt fordelt mellem kistegravsteder og urnegravsteder. Et enkelt kistegravsted måler ca. 2,50 x 1,25 meter og et urnegravsted ca. 1 x 1 meter.Fredningstiden, som er den tid gravstedet skal henligge, før der igen må begraves i det, er fastsat ud fra jordboniteten. Fredningstiden for kistegravsteder er i Fløng 30 år og for urnegravsteder 10 år.

Der er indrettet fælles anonym urnegravplads i græsarealet ved den store sten på den nye kirkegård. Der er også på såvel den gamle som den nye kirkegård indrettet urnegravsteder i græsarealer, hvor der skal anvendes liggesten i granit.

Pligten til at vedligeholde et gravsted i fredningstiden påhviler gravstedsejeren, men mange overdrager – mod betaling - denne pligt til kirkegården. Urnegravstederne med liggesten i græsarealer holdes af kirken mod obligatorisk betaling fra gravstedsejeren.

Udvidelser og reguleringer

Fløng Kirkegård er blevet reguleret og udvidet flere gange op gennem tiderne.Den sidste regulering blev foretaget i 1970erne, den seneste kendte udvidelse af den gamle kirkegård fandt sted i 1906, da der blev inddraget et areal mod vest, omkring hvilket den nuværende kirkegårdsmur mod skolen senere blev opført.

Placeringen af den tidligere mur ses tydeligt på det billede, som L. A. Ring har malet i 1907. Maleriet er i dag på Statens Museum for Kunst, men stedet for motivet op ad den gamle kirkegårdsmur er markeret med det gamle jernkors og med en beskrivelse af maleriet. 

Efter at menighedsrådet op gennem 1970-erne havde erhvervet de gamle ejendomme, der lå mellem Sognets Hus og Fløng Skole, blev den nye kirkegård indrettet på det skrånende areal ned mod Fløng Byvej. Den blev indviet i år 2000, samtidig med at kirkens 850 års jubilæum blev fejret.

Lapidariet

Ordet "lapidarium" betegner et særligt areal på kirkegården, hvor der er opstillet en samling af gamle bevaringsværdige gravsten. På Fløng Kirkegård er disse sten placeret langs nordmuren.

Det er Museet på Kroppedal, der står for registreringen (fredningen) af bevaringsværdige gravsteder og gravsten. Men udover disse sten, foretager kirke- og kirkegårdsudvalget hvert år en gennemgang af gravsten fra nedlagte gravsteder og vurderer ud fra fastlagte kriterier, hvilke sten, der skal have plads i lapidariet.

Sognepræst Britta Raakjær Vind er begravelsesmyndighed for Fløng sogn. Er du i tvivl om, hvilken form for begravelse du skal vælge, hjælper sognepræsten gerne med råd og vejledning. Den endelige aftale om gravsted sker ved henvendelse til graveren. Klik på overskriften for at se vejledningen.

Der er kommet nye kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2019
Klik på overskriften, så kommer du ind på takstbladet.

Menighedsrådet har vedtaget et sæt regler for bestyrelse af kirkegården. Klik på overskriften for at læse vedtægten.